„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

19 marca 2020

Na podstawie przeprowadzonej na przełomie miesiąca lutego i marca 2020r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 840 tys. zł a także w wyniku przesunięcia środków finansowych w wysokości 86 tys. zł z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia naborów grantów w ramach projektów grantowych, przygotowaliśmy projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.
Zmiany polegają na:

  1. Wprowadzeniu w Celu szczegółowym 1.1. Poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD nowego Przedsięwzięcia 1.1.3. Poprawa infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej o planowanym budżecie 400 tys. zł pochodzącym z dodatkowych środków przyznanych LGD w ramach II bonusu; dla tego Przedsięwzięcia zaplanowano wskaźniki: produktu – Liczba wybudowanych, przebudowanych, doposażonych obiektów infrastruktury kultury w tym liczba zrealizowanych projektów obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 5 szt. i rezultatu – Liczba osób korzystających z wybudowanych, przebudowanych, doposażonych obiektów infrastruktury kultury – 1000 osób.
  2. Zwiększeniu wysokości wsparcia dla planowanych do realizacji projektów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej do kwoty 85 tys. zł,
  3. Zwiększeniu budżetu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej. Budżet tego Przedsięwzięcia został zwiększony o kwotę 350 tys. zł pochodzących z dodatkowych środków przyznanych LGD w ramach II bonusu do wysokości 2 030 tys. zł. W ramach tego Przedsięwzięcia zwiększono wartość wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 21 szt. do 25 szt. oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych) z 21 (10) pełnych etatów średniorocznych do 25 (10) pełnych etatów średniorocznych.
  4. Zwiększeniu budżetu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla Przedsięwzięcia 3.1.3. Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów. Budżet tego Przedsięwzięcia został zwiększony o kwotę 90 tys. zł pochodzących z dodatkowych środków przyznanych LGD w ramach II bonusu oraz o kwotę 5 tys. zł pochodzących z oszczędności w wyniku zakończonych naborów grantów w ramach projektów grantowych do łącznej wysokości 975 tys. zł. W ramach tego Przedsięwzięcia zwiększono wartość wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 11 szt. do 12 szt. oraz wskaźnika rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (w tym liczba miejsc pracy utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych) z 11 (4) pełnych etatów średniorocznych do 12 (4) pełnych etatów średniorocznych.
  5. Przesunięciu oszczędności powstałych w wyniku zakończenia naborów grantów w ramach projektów grantowych w Przedsięwzięciu 1.2.1 Aktywni i ekologiczni mieszkańcy w kwocie 28 tys. zł, w Przedsięwzięciu 1.2.2. Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD w kwocie 13 tys. zł, w Przedsięwzięciu 3.1.5. Promocja turystyczna obszaru LGD w kwocie 45 tys. zł na realizację Przedsięwzięć 3.1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów w kwocie 5 tys. zł i na Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD w kwocie 81 tys. zł.
  6. Zwiększeniu budżetu oraz wskaźników produktu i rezultatu dla Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obszaru LGD. Budżet tego Przedsięwzięcia został zwiększony o kwotę 81 tys. zł pochodzących z oszczędności w realizacji projektów grantowych. W ramach tego Przedsięwzięcia zwiększono wartość wskaźnika produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 12 szt. do 13 szt. oraz wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 13 400 osób do 13 500 osób.
  7. Aktualizacji Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju
Formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian Strategii

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 09.04.2020r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztą na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

 

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content