„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023 – zwiększenie budżetu i wskaźników dotyczących realizacji projektów współpracy

21 stycznia 2022

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych do realizacji przez LGD „Nasze Roztocze” projektów współpracy oraz aktualizacją wartości zrealizowanych projektów grantowych Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.

Zmiany polegają na:

 1. Zwiększeniu budżetu przeznaczonego na realizację projektów współpracy do łącznej kwoty wynoszącej 230 000,00 euro.
 2. Aktualizacji budżetu projektu współpracy realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 3.1.4. Rozwój produktów i usług dla turystów do wysokości faktycznie poniesionych wydatków wynoszących 11 750,00 euro i przeniesieniu oszczędności w kwocie 750,00 euro do budżetu projektów współpracy planowanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1.
 3. Aktualizacji zakresu, budżetu i wskaźników projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. :
  • planowany obszar tematyczny: rozwój infrastruktury rekreacyjnej i promocja aktywnego wypoczynku,
  • planowany budżet: 72 710,00 euro,
  • planowany wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i promocji aktywnego wypoczynku 1 szt.,
  • planowany wskaźnik rezultatu: Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze i turystyczne 1 szt.
 4. Wprowadzeniu dodatkowego projektu współpracy międzynarodowej dotyczącego promocji turystyki rowerowej planowanego do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1.:
  • planowany budżet 76 250,00 euro,
  • planowany wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej w zakresie promocji turystyki rowerowej 1 szt.,
  • planowany wskaźnik rezultatu: Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze i turystyczne 1 szt.
 5. Aktualizacji wartości projektu grantowego zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Doposażenie obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD do wysokości faktycznie poniesionych wydatków wynoszących 59 748,67 euro i przeniesieniu oszczędności w kwocie 233,16 euro do budżetu Przedsięwzięcia 3.1.1. przeznaczonego na konkursy.
 6. Aktualizacji wartości projektu grantowego zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 3.1.5. Promocja turystyczna obszaru LGD do wysokości faktycznie poniesionych wydatków wynoszących 47 268,91 euro i przeniesieniu oszczędności w kwocie 2 637,71 euro do budżetu Przedsięwzięcia 3.1.1. przeznaczonego na konkursy.
 7. Aktualizacji:
  • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
  • Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii.

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 28.01.2022r. drogą elektroniczną na adres mailowy roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura LGD ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content