„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej

24 października 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1/ Termin składania wniosków:

od 7.11.2016r. do 25.11.2016r. do godz. 15.00

2/ Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” mieszczącym się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój 218. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:

 • dwóch oryginalnych egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami
 • jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej

Termin składania wniosków upływa w dniu 25 listopada 2016r. o godz.15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Nasze Roztocze”.

3/Forma i wysokość wsparcia

Premia w wysokości 80 000,00 zł

4/Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 480 000,00 zł

5/ Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570). Zakres ten realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023 dla LGD „Nasze Roztocze”, w szczególności:

 • cel ogólny 2.0 Wspieranie lokalnej gospodarki Naszego Roztocza
 • cel szczegółowy 2.1 Rozwój innowacyjnej aktywności gospodarczej mieszkańców LGD
 • przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD

6/Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
 • zgodność operacji z PROW na lata 2014-2020 m.in. w zakresie zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023
 • zgodność operacji z kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów

7/ Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru wynosi 15 pkt.

Operacje, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów nie mogą być wybrane do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów według kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD.

8/ Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe lub wiedzę zbieżną z zakresem planowanej działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)

9/Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników i instrukcją wypełniania, formularz umowy o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2016-2023, Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR, Kryteria wyboru operacji oraz Planowane do osiągnięcia wskaźniki udostępniono poniżej:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczejotwórz
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (.docx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- wersja 2z - otwórz
  • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 6. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” – otwórz
 7. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR - otwórz
 8. Kryteria wyboru operacji – otwórz
 9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

 

Data publikacji: 24.10.2016r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content