„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” tj. gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w badaniu ankietowym. Badanie jest przeprowadzane w celu poznania Państwa opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Ankieta ma charakter anonimowy a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania realizacji Strategii.

Ankieta

Rozstrzygnięcie Konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze  

W dniu 13.01.2023r. Komisja przeprowadziła ocenę wniosków złożonych w Konkursie małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Wszystkie złożone wnioski są poprawne pod względem formalnym i bardzo potrzebne z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. Zaplanowane w projektach inicjatywy służą aktywizacji mieszkańców i mają pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnej. Po dodatkowych konsultacjach z członkami Zarządu LGD „Nasze Roztocze” pula środków przeznaczonych na konkurs została zwiększona do kwoty 62 749,50 zł, aby możliwe było przyznanie dotacji wszystkim 33 projektom złożonym w konkursie. Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane w pierwszym tygodniu lutego 2023r.

Lista dofinansowanych projektów

Raport z ewaluacji wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” Strategii

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze”  przedstawia Raport z Ewaluacji zewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność za okres od 18.05.2016r. do 31.12.2021r. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(więcej…)

Zakończenie naborów wniosków

Informujemy, że 30 grudnia 2022 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zakończonych naborów:

  • 4/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej do Biura LGD wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy,
  • 5/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD do Biura LGD wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy,
  • 6/2022 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Życzenia Świąteczne.

Zapraszamy do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 06 - 16.12. 2022r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro, Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content