„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

21 stycznia 2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o I naborze w 2012 r. wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków
334 826,00 zł

 


1/ Termin składania wniosków:

od 15 lutego 2012 r. do 02 marca 2012 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 02 marca 2012r. o godz.15.30.
4/ Wzory formularzy wniosków wraz z instrukcjami wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl, w zakładce „Nabory wniosków” na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce "Nabory wniosków" oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
5/ Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określanych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”.
6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
• dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 6 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularz wniosku w interaktywnej wersji PDF
Instrukcja wypełniania wniosku w wersji interaktywnego PDF
Tradycyjny formularz wniosku
Instrukcja wypełniania tradycyjnego formularza wniosku
Tabela zmian w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Ekonomiczny Plan Operacji
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
Karta zgodności z LSR
Lokalne kryteria wyboru
Rozporządzenie z dn. 17 lipca 2008r.
Rozporządzenie zmieniające z dn. 24 marca 2009r.
Rozporządzenie zmieniające z dn. 24 marca 2010r.
Rozporządzenie zmieniające z dn. 10 marca 2011r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content