„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie

19 sierpnia 2010

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o II naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 334 713,00 zł )

1/ Termin składania wniosków:
od 06 września 2010 r. do 24 września 2010 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 września o godz.15.30.
5/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

• Doświadczenie wnioskodawcy;
• Aktywność społeczna wnioskodawcy;
• Realizacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju;
• Charakter operacji;
• Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca.


7/ Wkaz dokumentów niezbędnych do złożenia i wyboru operacji:

Formularz wniosku
Instrukcja wypełnienia wniosku
Ekonomiczny plan operacji
Instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji
Oświadczenie wnioskodawcy o przyznaniu pomocy de minimis
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
Wzór zapytania ofertowego
Wniosek beneficjenta o zaliczkę z gwarancją bankową
Instrukcja wypełnienia wniosku o zaliczkę z gwarancja bankową
Wniosek o wyprzedzające finansowanie
Instrukcja wypełnienia wniosku o wyprzedzające finansowanie
Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów
Załącznik nr 3 Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o realizacji celów LSR
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
Załącznik nr 6 Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
Lokalne Kryteria Wyboru
Karta zgodności z LSR
Rozporządzenie z dnia 17.10.2007r.
Rozporządzenie zmieniające z dnia 06.05.2008r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji;

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content