„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zamość, 01 grudzień 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres głównych obowiązków :
• koordynowanie pracy Biura LGD;
• nadzór nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju;
• nadzór nad obsługą konkursów ogłaszanych przez LGD;
• zapewnienie ciągłości funkcjonowania i finansowania biura LGD;
• kontrola i monitoring dokumentacji i projektów przygotowywanych i realizowanych przez LGD;
• realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd. (więcej…)

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszam wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Spotkanie które odbędzie się w dniu 23 października 2009r. o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość, przy ul. Peowiaków 92. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie zwoływane jest m.in. w związku ze zmianą procedur wyboru operacji przez Lokalną Grupą Działania.

Liczę na osobistą obecność
PREZES ZARZĄDU
Maria Okoń

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w forum

W imieniu lubelskiego Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „PARTNERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt stworzy nową płaszczyznę współpracy, która pozwoli na kreowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
(więcej…)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej oraz Koordynator ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrani zostali:
1. Pan Marcin Wójcicki, zam. Zamość - Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej
2. Pani Anna Jurczykowska, zam. Szczebrzeszyn - Koordynator ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Uzasadnienie:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskazała w/w osoby jako spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wymienione osoby posiadają wiedzę i kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, na którym zostaną zatrudnione.
Komisja w składzie:
1. Aneta Molenda
2. Maria Okoń
3. Agnieszka Adamczuk

Nabór na wolne stanowisko pracy

"Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej"

Zamość, 10 września 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Zakres głównych obowiązków :
• Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków UE
• Koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na obszarze LGD
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów
• Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych działań z LGD z Polski i innych krajów UE w ramach projektów współpracy
• Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd

(więcej…)

Nabór na wolne stanowisko pracy

"Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju"

Zamość, 10 września 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Zakres głównych obowiązków :
• Koordynacja procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
• Udzielanie informacji oraz pomoc Beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR
• Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia i pomoc przy obsłudze posiedzeń Rady
• Monitoring i sprawozdawczość realizacji operacji w ramach wdrażania LSR

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content